Устав благотворительного фонда "Журналист Запорожья"

http://jerait.com

Статут благодійної організації «Запорізький обласний благодійний фонд соціальних гарантій ветеранів та працівників засобів масової інформації «Журналіст Запоріжжя»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами засновників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВЕТЕРАНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ «ЖУРНАЛІСТ ЗАПОРІЖЖЯ»

Протокол № 1 від «15» грудня 2014 року

м. Запоріжжя

2013 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВЕТЕРАНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ «ЖУРНАЛІСТ ЗАПОРІЖЖЯ», що іменується в подальшому «Фонд», є місцевою благодійною організацією.Діяльність Фонду поширюється на територію Запорізької області.

1.2. Фонд створено за законодавством України. Фонд здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми актами Фонду.

1.3. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації, здійсненої у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Фонд діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав його членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.5. Фонд є самостійною юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші ознаки юридичної особи у відповідності до чинного законодавства. Фонд має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, отримувати права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах.

1.6.  Фонд має усі права юридичної особи та є учасником цивільно-правових відносин.

1.7. Фонд може бути засновником та учасником підприємств, господарських товариств, інших юридичних осіб відповідно до законодавства.

1.8. Фонд самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

1.9. Члени Фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, якщо інше не встановлено законодавством України.

1.10. Держава не відповідає за зобов'язаннями Фонду, так само, як і Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

1.11. Фонд є неприбутковою організацію за законодавством України і не має на меті одержання та перерозподіл прибутку.

1.12. Фонд створюється на невизначений строк.

1.13. Найменування Фонду українською мовою:

повне – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВЕТЕРАНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ «ЖУРНАЛІСТ ЗАПОРІЖЖЯ»;

скорочене – БФ «ЖУРНАЛІСТ ЗАПОРІЖЖЯ».

Найменування Фонду російською мовою:

повне – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАПОРОЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ВЕТЕРАНОВ И РАБОТНИКОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «ЖУРНАЛИСТ ЗАПОРОЖЬЯ»;

скорочене – БФ «ЖУРНАЛИСТ ЗАПОРОЖЬЯ».

1.14. Місцезнаходження Фонду: 69095, Україна, м. Запоріжжя, просп. Леніна, буд. 152.

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності, спрямованої на підтримку ветеранів та працівників засобів масової інформації, сприяння захисту та підтримка законних прав та інтересів журналістів та інших працівників засобів масової інформації (ЗМІ), здійснення у зв’язку з цим благодійної діяльності, надання благодійної допомоги тим, хто її потребує.

2.2. Предметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності, в інтересах суспільства або окремих категорій осіб відповідно до мети та завдань, визначених цим Статутом та законодавством України.

2.3. Сферами благодійної діяльності за цим Статутом є:

- освіта та профорієнтаційна  діяльність;

- сприяння діяльності та розвитку Школи молодогожурналіста ЗОО НСЖУ;

- правова та матеріальна допомога первинним журналістським та міським організаціям ЗОО НСЖУ;

- охорона здоров'я;

- допомога  ветеранам-журналістам та працівникам ЗМІ, які перебувають у складних життєвих  обставинах;

- правова допомога журналістам;

- соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги журналістам;

- культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

- наука і наукові дослідження;

- права журналістів  та  свобода слова;

- розвиток міжнародної журналістської співпраці;

- сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на розвиток ЗМІ.

2.4. Основними завданнями благодійної діяльності Фонду за цим Статутом є акумулювання коштів для реалізації проектів і програм, що спрямовані на:

- фінансову допомогу ветеранам та працівникам засобів масової  інформації Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України;

- стимулювання,  підтримку і фінансову допомогу  первинним та міським організаціям  Запорізької обласної організації Національної Спілки журналістів України (далі – ЗОО НСЖУ), окремих працівників ЗМІ;

- фінансування проектів і програм, спрямованих на підвищення професійного рівня працівників ЗМІ;

- фінансування підготовки і перепідготовки журналістів і технічного персоналу ЗМІ;

- надання консультаційної, організаційної, фінансової та іншої допомоги працівникам ЗМІ;

- організаційну та фінансову допомогу профорієнтаційній «Школі молодого журналіста» ЗОО НСЖУ.

2.5. З метою здійснення благодійної діяльності та у відповідності із основними завданнями та напрямами діяльності Фонд має право:

• самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

• об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

• обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

• організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

• постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;

• відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

• засновувати засоби масової інформації, як електронні так і друковані,  підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

• бути членом інших благодійних організацій;

• мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України;

• популяризувати своє ім'я (назву), символіку;

• вносити пропозиції і порушувати клопотання перед органами державної влади і місцевого самоврядування, а також іншими особами стосовно виконання мети і статутних завдань Фонду;

• брати участь у розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань Фонду;

• представляти інтереси та захищати права членів Фонду;

• встановлювати і розвивати гуманітарні і професійні зв’язки в Україні та інших країнах, обмінюватися інформацією, волонтерами і спеціалістами з відповідними організаціями України та іноземних держав;

• самостійно затверджувати і виконувати благодійні програми, в тому числі на підставі пожертвувань та угод про благодійну допомогу;

• поширювати інформацію про діяльність Фонду, пропагувати свої ідеї, мету і завдання;

• укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об’єднаннями громадян;

• сприяти проведенню та брати участь у міжнародних, національних і місцевих конференціях, семінарах та інших освітніх, наукових і просвітніх заходах з питань, пов’язаних із метою Фонду;

• бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;

• організовувати конкурси, благодійні фестивалі, концерти, аукціони, ярмарки та інші благодійні заходи у встановленому законодавством порядку;

• встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань Фонду;

• створювати і підтримувати електронні інформаційні ресурси в мережі Інтернет, які освітлюють діяльність Фонду;

• мати інші права згідно з законодавством України.

2.6. Фонд зобов'язаний забезпечувати виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність членам Фонду.

2.7. Фонд здійснює свою благодійну діяльність у таких основних формах:

• одноразова фінансова, матеріальна та інша допомога;

• систематична фінансова, матеріальна та інша допомога;

• фінансування конкретних цільових програм;

• допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

• дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

• дозвіл на використання своєї назви, емблеми, символів;

• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передача результатів особистої творчої діяльності;

• прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;

• інші заходи, не заборонені законом.

2.8. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

3. ЧЛЕНИ ФОНДУ, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Членами Фонду є його засновник та інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Фонду в установленому цим Статутом порядку.

3.2. Члени Фонду мають рівні права. Члени Фонду – юридичні особи діють через своїх представників.

3.3. Членство у Фонді є добровільним.

3.4. Членами Фонду можуть бути виключно журналісти – члени Запорізької обласної організації НСЖУ та  регіональні засоби масової інформації незалежно від їх форм власності.

3.5. Фізичні та юридичні особи набувають членства у Фонді шляхом подачі заяви до Правління.

3.6. Членство в Фонді припиняється:

• у разі виключення з членів Фонду;

• у разі добровільного виходу з членів Фонду;

• в інших випадках відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Особа може бути виключена з членів Фонду у разі:

• порушення членом Фонду Статуту або вчинення дій, що завдають шкоди Фонду, або які суперечать рішенням органів управління Фонду;

• вчинення нею дій, які шкодять репутації або інтересам Фонду.

3.8. Виключення особи з числа членів Фонду здійснюється за рішенням Виконавчої дирекції. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням. Рішення є остаточним. Про прийняте рішення обов’язково повідомляється особа, у відношенні до якої прийнято рішення.

3.9. Члени Виконавчої дирекції та Наглядової ради можуть бути виключеними з членів Фонду тільки за рішенням Загальних зборів членів Фонду. Рішення у даному випадку вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 загальної кількості членів Фонду, присутніх на Загальних зборах членів Фонду.

3.10. Підставою для припинення членства у Фонді за ініціативою члена Фонду є відповідна письмова заява члена Фонду до Виконавчої дирекції.

3.11. Члени Фонду в порядку, передбаченому законодавством та Статутом, мають право:

• обирати i бути обраними до органів управління Фонду, брати участь в їх роботі з правом голосу;

• вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань діяльності Фонду, звертатися до них зі скаргами та заявами і одержувати вмотивовану вичерпну відповідь;

• отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Фонду, що не складає таємницю;

• вільно вийти із складу членів Фонду;

• одержувати повну інформацію про виконання благодійної програми чи окремих благодійних заходів, використання майна та коштів Фонду;

• використовувати наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Фонду;

• користуватися матеріальною базою Фонду;

• звертатися за допомогою до Фонду за захистом своїх прав і законних інтересів;

• користуватися пільгами, встановленими Загальними зборами членів Фонду для членів Фонду;

• члени Фонду користуються іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Фонду.

3.12. Члени Фонду зобов’язані:

• дотримуватись Статуту Фонду;

• виконувати рішення органів управління Фонду, прийняті в межах їх компетенції;

• виконувати свої зобов'язання перед Фондом;

• утримуватись від дій, які наносять Фонду матеріальну шкоду або можуть зашкодити діловій репутації чи інтересам Фонду;

• брати активну участь в діяльності Фонду;

• пропагувати ідеї Фонду та подавати у цьому відповідну допомогу;

• захищати інтереси Фонду;

• письмово повідомляти Виконавчу дирекцію про зміну своїх представників;

• нести інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Фонду.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА ФОНДУ

4.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори членів Фонду.

4.2. Право брати участь у Загальних зборах членів Фонду та голосувати за прийняття рішень належить усім членам Фонду. Члени Фонду мають право призначати своїх представників на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Кожен член Фонду має один голос.

4.3. Загальні збори членів Фонду вважаються правомочними, якщо на них присутні більш ніж 50 відсотків членів Фонду.

4.4. Загальні збори членів Фонду проводиться не рідше ніж один раз на рік.

4.5. Рішення про скликання Загальних зборів членів Фонду приймає Президент або особа, яка виконує його функції.

4.6. За рішенням Виконавчої дирекції або на письмову вимогу Наглядової ради чи двох третин членів Фонду позачергові Загальні збори членів Фонду мають бути скликані протягом тридцяти днів. Якщо Президент протягом зазначеного періоду не призначає час та місце проведення позачергових Загальних зборів членів Фонду, скликає Загальні збори членів Фонду ініціатор.

4.7. Особа, яка скликає Загальні збори членів Фонду, повинна надати усім членам Фонду порядок денний Загальних зборів членів Фонду не пізніше ніж за 10 днів до дня їх проведення.

4.8. Головує на Загальних зборах членів Фонду Президент. Обов’язки секретаря Загальних зборів членів Фонду виконує Виконавчий директор. Протокол Загальних зборів членів Фонду підписуються головуючим та секретарем.

4.9. Рішення Загальних зборів членів Фонду, крім окремо зазначених, приймаються простою більшістю голосів. Голосування на Загальних зборах членів Фонду є відкритим. Загальні збори членів Фонду мають право окремі питання вирішувати таємним голосуванням, про що приймається окреме рішення.

4.10. До виключної компетенції Загальних зборів членів Фонду належить:

• затвердження Статуту Фонду, внесення змін до нього;

• обрання та відкликання Президента, Виконавчого директору та Наглядової ради;

• затвердження благодійних програм та звітів про їх виконання;

• визначення основних напрямів діяльності Фонду;

• прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

• заслуховування та затвердження річних звітів  Виконавчої дирекції  та Наглядової ради;

• виключення членів Виконавчої дирекції та членів Наглядової ради з числа членів Фонду.

4.11.Загальні збори членів Фонду можуть розглядати будь-які інші питання, що виникають у зв'язку з діяльністю Фонду.

4.12. Виконавчим органом Фонду є Виконавча дирекція, в яку входитьПрезидентта Виконавчий директор, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки.  Цей термін може змінюватися за рішенням Загальних зборів членів Фонду.

4.13. Президент не одержує заробітну плату за свою роботу в цьому органі. 

4.14. Президент може бути переобраним повторно, але він не може бути членом Наглядової ради. 

4.15. Президент:

•  здійснює загальне керівництво діяльністю Фонду;

•представляє інтереси Фонду у взаємовідносинах з іншими благодійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання, державними органами та органами місцевого самоврядування, іноземними громадянами;

• скликає Загальні збори членів Фонду та головує на них;

• відповідає за підготовку і ведення Загальних зборів, зберігання протоколів та іншої документації;

• особисто звітує перед Загальними зборами членів Фонду  про роботу Фонду за звітний період;

• вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;

* у випадку, звільнення чи припинення повноважень Виконавчого директору - Президент має право призначити іншу особу тимчасово виконуючу обов’язки Виконавчого директора, до його обрання Загальними зборами членів Фонду;

* доручає членам Фонду виконання конкретних завдань;

* розробляє поточні плани діяльності Фонду;

• виконує інші функції, покладені на нього Статутом, Загальними зборами членів Фонду та внутрішніми документами Фонду.

4.16. Виконавчий директор:

• здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду;

• діє згідно з законодавством від імені Фонду без довіреності;

• розпоряджається майном та коштами Фонду без обмежень їх вартості та суми, укладає від імені Фонду договори та вчиняє правочини, видає довіреності;

• відкриває та закриває поточні та інші рахунки в установах банків, має право першого підпису банківських та фінансових документів Фонду;

• розробляє та вносить на затвердження Загальних зборів кошторис витрат та план діяльності Фонду на рік;

• в межах своєї компетенції видає  накази, розпорядження, інструкції та вказівки;

• у межах своєї компетенції забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на Загальних зборах;

• у межах своєї компетенції забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів Фонду; 

• забезпечує оформлення усіх документів, необхідних для здійснення поточної діяльності Фонду;

• виконує інші функції, передбачені цим Статутом, покладені на нього Загальними зборами членів Фонду.

4.17. Виконавчий директор має право приймати рішення з усіх питань діяльності Фонду, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів Фонду чи Президента.

4.18. Виконавчий директоротримує заробітну плату за свою роботу. На Виконавчого директора Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення i соціальне страхування.

4.19. Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснюються Наглядовою радою.

4.20. Наглядова рада обирається у складі 2-х чоловік терміном на 3 роки.

4.21. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та 1 член. Персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами членів Фонду. Члени Наглядової ради є членами Фонду.

4.22. Члени Наглядової ради можуть бути переобраними повторно. Якщо член Наглядової ради подає у відставку, вибуває або за станом здоров’я чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Наглядова рада може призначити тимчасового члена до затвердження нового члена Наглядової ради наступними Загальними зборами членів Фонду.

4.23. Члени Наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах на безоплатній основі. Фонд може здійснювати компенсаційні виплати членам Наглядової ради, прямо пов’язані з участю в її роботі, за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.

4.24. Членами Наглядової ради не можуть бути Президент та Виконавчий директор.

4.25. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам членів Фонду.

4.26. Члени Наглядової ради не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв'язку із своїм становищем в Фонді, крім тих, що передбачені законом.

4.27. Перевірки проводяться Наглядовою радою щорічно (планові перевірки), а також за дорученням Загальних зборів членів Фонду або з власної ініціативи Наглядової ради (позапланові перевірки).

4.28. Наглядова рада має право залучати аудиторів та інших експертів для здійснення перевірок.

4.29. На вимогу Наглядової ради їй повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб та працівників апарату Фонду.

4.30. Наглядова рада може вимагати позачергового скликання Загальних зборів членів Фонду у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Фонду або виявлення зловживань посадовими особами Фонду.

4.31. Наглядова рада складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Наглядової ради Загальні збори членів Фонду не вправі затверджувати річний звіт про результати фінансової діяльності Фонду.

4.32. Наглядова рада скликається її Головою в разі необхідності, а також протягом 10 днів на вимогу Президента. 

4.33. Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь всі її члени. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів. Проводить засідання Наглядової ради її Голова. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.34. До компетенції Наглядової ради належить:

• контроль за фінансово-господарською діяльністю Фонду;

• контроль за додержанням Статуту, рішень Загальних зборів членів Фонду іншими органами управління Фонду, посадовими особами Фонду;

• розгляд і внесення пропозицій щодо фінансової діяльності Фонду та аудиторських перевірок;

• розв’язання суперечок між членами та органами управління Фонду щодо статутної діяльності;

• розгляд заяв та пропозицій членів Фонду, що направлені на адресу Наглядової ради;

• перевірка правильності ведення Фондом обліку та звітності.

5. МАЙНО ФОНДУ.ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

5.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

5.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать Статуту Фонду та законодавству України.

5.3. Майно та кошти Фонду складають:

• внески засновників та інших благодійників;

• благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

• надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

• доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду;

• інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

5.5. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

5.6. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань.

5.7. Фонд може виступати засновником (учасником) товариств, підприємств та організацій зі статусом юридичної особи, у порядку, встановленому законодавством України.

5.8. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень,  використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства та Статуту.

5.9. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків його кошторису в поточному році.

5.10. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

5.11. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

5.12. Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво i забезпечення господарської діяльності в порядку i розмірах, встановлених чинним законодавством України та Статутом.

5.13. Невикористані протягом фінансового року кошти Фонду, незалежно від джерела надходжень, вилученню не підлягають і залишаються на рахунках Фонду в наступному фінансовому році.

6. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ

6.1. Фонд здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність і відповідає за вірогідність даних обліку й звітності відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Звітність надається по формі, строкам та органам, установам, організаціям згідно із законодавством України.

6.3. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

7.1. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи припинення (ліквідації).

7.2. Фонд припиняється за рішенням Загальних зборам членів Фонду, суду та в інших випадках, передбачених законодавством.

7.3. Порядок припинення визначається чинним законодавством України.

7.4. Рішення Загальних зборів членів Фонду про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на Загальних зборів членів Фонду.

7.5. Орган, який прийняв рішення про припинення Фонду, письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

7.6. Орган, що прийняв рішення про припинення, призначає комісію з припинення Фонду – ліквідаційну комісію та встановлює порядок і строки припинення Фонду. Виконання функцій комісії з припинення Фонду може бути покладено на орган управління Фонду.

7.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню Фондом.

7.8. При реорганізації Фонду його права і обов'язки переходять до правонаступників, про що вирішується при ухваленні рішення про реорганізацію.

7.9. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Фонду складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Фонду, та інші положення відповідно до законодавства.

7.10. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, який прийняв рішення про припинення.

7.11. У разі злиття Фонду з іншими суб'єктами усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта, що утворюється внаслідок злиття.

7.12. У разі приєднання одного або кількох суб'єктів до Фонду, до нього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів.

7.13. У разі поділу Фонду усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки Фонду.

7.14. У разі перетворення Фонду до новоутвореного суб'єкта переходять усі права і обов'язки Фонду.

7.15. Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку та здійснення підприємницької діяльності.

7.16. У випадку ліквідації орган, що проводить ліквідацію, оцінює наявне майно Фонду, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження органу, який його створив, а також виконує інші вимоги чинного законодавства України.

7.17. У разі ліквідації Фонду його активи не можуть розподілятись між членами Фонду та повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

7.18. Фонд є таким, що припинився, з дня внесення до державного реєстру запису про припинення, якщо інше не визначено законом.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються 2/3 голосів членів Фонду, присутніх на Загальних зборів членів Фонду.

8.2. Питання про внесення змін та доповнень до Статуту Фонду включається до порядку денного Загальних зборів членів Фонду на вимогу Президента та Наглядової ради, або на вимогу не менше, ніж 1/3 членів Фонду.

8.3. Про зміни та доповнення, що сталися у Статуті, Фонд повідомляє до реєструю чого органу у встановлений законом термін.

Засновник:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ (код за ЄДРПОУ 20527666), місцезнаходження: 69600, м.Запоріжжя, просп. Леніна, 152 , в особі Голови правління - Кузьменко Наталі Ігорівни, що діє на підставі статуту. 

http://jerait.com